نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

پنجشنبه 30 شهریور ماه 1396

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
از ساعت 8:00 تا 9:0046,63139,09310,635
از ساعت 9:00 تا 10:0046,57739,01010,641
از ساعت 10:00 تا 11:0046,98038,92110,647
از ساعت 11:00 تا 12:0046,63838,90810,642
از ساعت 12:00 تا 13:0046,66038,89310,643
از ساعت 13:00 تا 14:0046,29838,94410,639
از ساعت 14:00 تا 15:0046,89938,75710,656
از ساعت 15:00 تا 16:0046,31639,03110,631
از ساعت 8:00 تا 16:0046,70238,92110,642
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
از ساعت 8:00 تا 9:0047,18038,92310,650
از ساعت 9:00 تا 10:0046,64138,99110,651
از ساعت 10:00 تا 11:0046,89139,08010,648
از ساعت 11:00 تا 12:0046,72438,92410,664
از ساعت 12:00 تا 13:0046,72238,92910,638
از ساعت 13:00 تا 14:0046,57938,97410,651
از ساعت 14:00 تا 15:0046,76138,90610,678
از ساعت 15:00 تا 16:0046,88739,05210,662
از ساعت 8:00 تا 16:0046,77138,95710,653
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
EUR در 1396/6/30 با نرخ 46702 در 1396/6/29 با نرخ 46649 در 1396/6/28 با نرخ 46434 در 1396/6/27 با نرخ 46512 در 1396/6/26 با نرخ 46683 در 1396/6/25 با نرخ 46576 در 1396/6/23 با نرخ 46830 در 1396/6/22 با نرخ 46844 در 1396/6/21 با نرخ 46784 در 1396/6/20 با نرخ 46762 در 1396/6/19 با نرخ 46961 در 1396/6/16 با نرخ 46952 در 1396/6/15 با نرخ 46914 در 1396/6/14 با نرخ 46604 در 1396/6/13 با نرخ 46363 در 1396/6/12 با نرخ 46218 در 1396/6/11 با نرخ 46625 در 1396/6/9 با نرخ 46605 در 1396/6/8 با نرخ 46403 در 1396/6/7 با نرخ 45910 در 1396/6/6 با نرخ 45802 در 1396/6/5 با نرخ 45579 در 1396/6/4 با نرخ 44912 در 1396/6/2 با نرخ 45031 در 1396/6/1 با نرخ 44902 در 1396/5/31 با نرخ 44890 در 1396/5/30 با نرخ 44798 در 1396/5/29 با نرخ 44899 در 1396/5/28 با نرخ 44745 در 1396/5/26 با نرخ 44825 در 1396/5/25 با نرخ 44905 در 1396/5/24 با نرخ 45047 در 1396/5/23 با نرخ 44973 در 1396/5/22 با نرخ 44964 در 1396/5/21 با نرخ 44976 در 1396/5/19 با نرخ 44882 در 1396/5/18 با نرخ 44995 در 1396/5/17 با نرخ 45001 در 1396/5/16 با نرخ 45109 در 1396/5/15 با نرخ 44902 در 1396/5/14 با نرخ 45636 در 1396/5/12 با نرخ 44921 در 1396/5/11 با نرخ 45017 در 1396/5/10 با نرخ 44799 در 1396/5/9 با نرخ 44628 در 1396/5/8 با نرخ 44871 در 1396/5/7 با نرخ 44961 در 1396/5/5 با نرخ 44638 در 1396/5/4 با نرخ 43878 در 1396/5/3 با نرخ 43370 در 1396/5/2 با نرخ 43517 در 1396/5/1 با نرخ 43459 در 1396/6/30 با نرخ 46771 در 1396/6/29 با نرخ 46593 در 1396/6/28 با نرخ 46451 در 1396/6/27 با نرخ 46554 در 1396/6/26 با نرخ 46712 در 1396/6/25 با نرخ 46671 در 1396/6/23 با نرخ 46931 در 1396/6/22 با نرخ 46825 در 1396/6/21 با نرخ 46787 در 1396/6/20 با نرخ 46804 در 1396/6/19 با نرخ 47062 در 1396/6/16 با نرخ 46958 در 1396/6/15 با نرخ 46905 در 1396/6/14 با نرخ 46588 در 1396/6/13 با نرخ 46391 در 1396/6/12 با نرخ 46294 در 1396/6/11 با نرخ 46574 در 1396/6/9 با نرخ 46405 در 1396/6/8 با نرخ 46496 در 1396/6/7 با نرخ 45976 در 1396/6/6 با نرخ 45860 در 1396/6/5 با نرخ 45650 در 1396/6/4 با نرخ 45065 در 1396/6/2 با نرخ 45012 در 1396/6/1 با نرخ 45080 در 1396/5/31 با نرخ 44945 در 1396/5/30 با نرخ 44959 در 1396/5/29 با نرخ 44957 در 1396/5/28 با نرخ 44951 در 1396/5/26 با نرخ 45022 در 1396/5/25 با نرخ 45068 در 1396/5/24 با نرخ 45041 در 1396/5/23 با نرخ 45102 در 1396/5/22 با نرخ 45028 در 1396/5/21 با نرخ 45020 در 1396/5/19 با نرخ 44864 در 1396/5/18 با نرخ 45008 در 1396/5/17 با نرخ 45170 در 1396/5/16 با نرخ 45220 در 1396/5/15 با نرخ 45070 در 1396/5/14 با نرخ 45729 در 1396/5/12 با نرخ 45027 در 1396/5/11 با نرخ 45096 در 1396/5/10 با نرخ 44890 در 1396/5/9 با نرخ 44754 در 1396/5/8 با نرخ 44899 در 1396/5/7 با نرخ 44854 در 1396/5/5 با نرخ 44215 در 1396/5/4 با نرخ 43924 در 1396/5/3 با نرخ 43465 در 1396/5/2 با نرخ 43538 در 1396/5/1 با نرخ 43560
USD در 1396/6/30 با نرخ 38921 در 1396/6/29 با نرخ 38898 در 1396/6/28 با نرخ 38935 در 1396/6/27 با نرخ 38933 در 1396/6/26 با نرخ 38963 در 1396/6/25 با نرخ 38966 در 1396/6/23 با نرخ 39011 در 1396/6/22 با نرخ 39078 در 1396/6/21 با نرخ 38956 در 1396/6/20 با نرخ 38866 در 1396/6/19 با نرخ 38925 در 1396/6/16 با نرخ 38930 در 1396/6/15 با نرخ 38805 در 1396/6/14 با نرخ 38752 در 1396/6/13 با نرخ 38727 در 1396/6/12 با نرخ 38773 در 1396/6/11 با نرخ 38716 در 1396/6/9 با نرخ 38648 در 1396/6/8 با نرخ 38639 در 1396/6/7 با نرخ 38479 در 1396/6/6 با نرخ 38477 در 1396/6/5 با نرخ 38499 در 1396/6/4 با نرخ 38328 در 1396/6/2 با نرخ 38324 در 1396/6/1 با نرخ 38278 در 1396/5/31 با نرخ 38337 در 1396/5/30 با نرخ 38230 در 1396/5/29 با نرخ 38211 در 1396/5/28 با نرخ 38045 در 1396/5/26 با نرخ 38130 در 1396/5/25 با نرخ 38113 در 1396/5/24 با نرخ 38128 در 1396/5/23 با نرخ 38010 در 1396/5/22 با نرخ 38023 در 1396/5/21 با نرخ 38016 در 1396/5/19 با نرخ 37989 در 1396/5/18 با نرخ 37992 در 1396/5/17 با نرخ 37984 در 1396/5/16 با نرخ 38021 در 1396/5/15 با نرخ 38085 در 1396/5/14 با نرخ 37957 در 1396/5/12 با نرخ 38083 در 1396/5/11 با نرخ 38081 در 1396/5/10 با نرخ 38079 در 1396/5/9 با نرخ 37984 در 1396/5/8 با نرخ 37986 در 1396/5/7 با نرخ 37887 در 1396/5/5 با نرخ 37873 در 1396/5/4 با نرخ 37837 در 1396/5/3 با نرخ 37638 در 1396/5/2 با نرخ 37644 در 1396/5/1 با نرخ 37602 در 1396/6/30 با نرخ 38957 در 1396/6/29 با نرخ 38957 در 1396/6/28 با نرخ 38972 در 1396/6/27 با نرخ 38963 در 1396/6/26 با نرخ 38991 در 1396/6/25 با نرخ 39014 در 1396/6/23 با نرخ 39060 در 1396/6/22 با نرخ 39108 در 1396/6/21 با نرخ 38970 در 1396/6/20 با نرخ 38897 در 1396/6/19 با نرخ 38985 در 1396/6/16 با نرخ 38934 در 1396/6/15 با نرخ 38824 در 1396/6/14 با نرخ 38770 در 1396/6/13 با نرخ 38772 در 1396/6/12 با نرخ 38806 در 1396/6/11 با نرخ 38741 در 1396/6/9 با نرخ 38687 در 1396/6/8 با نرخ 38657 در 1396/6/7 با نرخ 38522 در 1396/6/6 با نرخ 38522 در 1396/6/5 با نرخ 38522 در 1396/6/4 با نرخ 38386 در 1396/6/2 با نرخ 38344 در 1396/6/1 با نرخ 38298 در 1396/5/31 با نرخ 38331 در 1396/5/30 با نرخ 38252 در 1396/5/29 با نرخ 38211 در 1396/5/28 با نرخ 38145 در 1396/5/26 با نرخ 38179 در 1396/5/25 با نرخ 38150 در 1396/5/24 با نرخ 38138 در 1396/5/23 با نرخ 38051 در 1396/5/22 با نرخ 38048 در 1396/5/21 با نرخ 38059 در 1396/5/19 با نرخ 38028 در 1396/5/18 با نرخ 38030 در 1396/5/17 با نرخ 38028 در 1396/5/16 با نرخ 38052 در 1396/5/15 با نرخ 38122 در 1396/5/14 با نرخ 38092 در 1396/5/12 با نرخ 38085 در 1396/5/11 با نرخ 38086 در 1396/5/10 با نرخ 38087 در 1396/5/9 با نرخ 38036 در 1396/5/8 با نرخ 38008 در 1396/5/7 با نرخ 37917 در 1396/5/5 با نرخ 37907 در 1396/5/4 با نرخ 37854 در 1396/5/3 با نرخ 37677 در 1396/5/2 با نرخ 37662 در 1396/5/1 با نرخ 37652
AED در 1396/6/30 با نرخ 10642 در 1396/6/29 با نرخ 10638 در 1396/6/28 با نرخ 10658 در 1396/6/27 با نرخ 10671 در 1396/6/26 با نرخ 10685 در 1396/6/25 با نرخ 10686 در 1396/6/23 با نرخ 10692 در 1396/6/22 با نرخ 10689 در 1396/6/21 با نرخ 10663 در 1396/6/20 با نرخ 10643 در 1396/6/19 با نرخ 10669 در 1396/6/16 با نرخ 10634 در 1396/6/15 با نرخ 10604 در 1396/6/14 با نرخ 10593 در 1396/6/13 با نرخ 10586 در 1396/6/12 با نرخ 10584 در 1396/6/11 با نرخ 10557 در 1396/6/9 با نرخ 10567 در 1396/6/8 با نرخ 10557 در 1396/6/7 با نرخ 10544 در 1396/6/6 با نرخ 10549 در 1396/6/5 با نرخ 10536 در 1396/6/4 با نرخ 10499 در 1396/6/2 با نرخ 10470 در 1396/6/1 با نرخ 10458 در 1396/5/31 با نرخ 10449 در 1396/5/30 با نرخ 10452 در 1396/5/29 با نرخ 10457 در 1396/5/28 با نرخ 10452 در 1396/5/26 با نرخ 10447 در 1396/5/25 با نرخ 10451 در 1396/5/24 با نرخ 10444 در 1396/5/23 با نرخ 10440 در 1396/5/22 با نرخ 10443 در 1396/5/21 با نرخ 10449 در 1396/5/19 با نرخ 10448 در 1396/5/18 با نرخ 10452 در 1396/5/17 با نرخ 10446 در 1396/5/16 با نرخ 10446 در 1396/5/15 با نرخ 10462 در 1396/5/14 با نرخ 10432 در 1396/5/12 با نرخ 10475 در 1396/5/11 با نرخ 10464 در 1396/5/10 با نرخ 10456 در 1396/5/9 با نرخ 10455 در 1396/5/8 با نرخ 10448 در 1396/5/7 با نرخ 10415 در 1396/5/5 با نرخ 10424 در 1396/5/4 با نرخ 10415 در 1396/5/3 با نرخ 10369 در 1396/5/2 با نرخ 10356 در 1396/5/1 با نرخ 10348 در 1396/6/30 با نرخ 10653 در 1396/6/29 با نرخ 10643 در 1396/6/28 با نرخ 10667 در 1396/6/27 با نرخ 10677 در 1396/6/26 با نرخ 10694 در 1396/6/25 با نرخ 10691 در 1396/6/23 با نرخ 10700 در 1396/6/22 با نرخ 10698 در 1396/6/21 با نرخ 10667 در 1396/6/20 با نرخ 10650 در 1396/6/19 با نرخ 10662 در 1396/6/16 با نرخ 10645 در 1396/6/15 با نرخ 10614 در 1396/6/14 با نرخ 10600 در 1396/6/13 با نرخ 10592 در 1396/6/12 با نرخ 10580 در 1396/6/11 با نرخ 10565 در 1396/6/9 با نرخ 10565 در 1396/6/8 با نرخ 10566 در 1396/6/7 با نرخ 10554 در 1396/6/6 با نرخ 10555 در 1396/6/5 با نرخ 10543 در 1396/6/4 با نرخ 10504 در 1396/6/2 با نرخ 10475 در 1396/6/1 با نرخ 10463 در 1396/5/31 با نرخ 10461 در 1396/5/30 با نرخ 10464 در 1396/5/29 با نرخ 10465 در 1396/5/28 با نرخ 10459 در 1396/5/26 با نرخ 10459 در 1396/5/25 با نرخ 10459 در 1396/5/24 با نرخ 10441 در 1396/5/23 با نرخ 10449 در 1396/5/22 با نرخ 10453 در 1396/5/21 با نرخ 10457 در 1396/5/19 با نرخ 10457 در 1396/5/18 با نرخ 10459 در 1396/5/17 با نرخ 10456 در 1396/5/16 با نرخ 10457 در 1396/5/15 با نرخ 10470 در 1396/5/14 با نرخ 10485 در 1396/5/12 با نرخ 10483 در 1396/5/11 با نرخ 10469 در 1396/5/10 با نرخ 10461 در 1396/5/9 با نرخ 10454 در 1396/5/8 با نرخ 10451 در 1396/5/7 با نرخ 10421 در 1396/5/5 با نرخ 10429 در 1396/5/4 با نرخ 10418 در 1396/5/3 با نرخ 10375 در 1396/5/2 با نرخ 10367 در 1396/5/1 با نرخ 10358