نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

شنبه 31 تیر ماه 1396

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
از ساعت 8:00 تا 9:0043,95737,55710,171
از ساعت 9:00 تا 10:0043,08037,65910,359
از ساعت 10:00 تا 11:0042,90237,66910,370
از ساعت 11:00 تا 12:0043,58637,68310,368
از ساعت 12:00 تا 13:0042,89737,68010,368
از ساعت 13:00 تا 14:0043,40437,62810,367
از ساعت 14:00 تا 15:0043,61237,63810,359
از ساعت 15:00 تا 16:0043,33937,63110,355
از ساعت 16:00 تا 17:0043,46137,62210,358
از ساعت 17:00 تا 18:0043,65137,87610,364
از ساعت 8:00 تا 18:0043,34437,64410,360
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
از ساعت 8:00 تا 9:0044,04537,70410,300
از ساعت 9:00 تا 10:0043,49737,76410,374
از ساعت 10:00 تا 11:0044,01837,77410,374
از ساعت 11:00 تا 12:0043,60637,73910,383
از ساعت 12:00 تا 13:0043,13337,75610,372
از ساعت 13:00 تا 14:0043,80737,71510,374
از ساعت 14:00 تا 15:0043,84537,66910,363
از ساعت 15:00 تا 16:0043,32037,66810,368
از ساعت 16:00 تا 17:0043,50537,69110,366
از ساعت 17:00 تا 18:0043,51737,69910,372
از ساعت 8:00 تا 18:0043,48837,69610,371
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
EUR در 1396/4/31 با نرخ 43344 در 1396/4/28 با نرخ 43405 در 1396/4/27 با نرخ 43056 در 1396/4/26 با نرخ 43099 در 1396/4/25 با نرخ 42990 در 1396/4/24 با نرخ 43114 در 1396/4/22 با نرخ 43390 در 1396/4/21 با نرخ 42922 در 1396/4/20 با نرخ 43066 در 1396/4/19 با نرخ 42990 در 1396/4/18 با نرخ 43089 در 1396/4/17 با نرخ 43141 در 1396/4/15 با نرخ 43342 در 1396/4/14 با نرخ 43249 در 1396/4/13 با نرخ 43266 در 1396/4/12 با نرخ 43353 در 1396/4/11 با نرخ 43779 در 1396/4/10 با نرخ 42276 در 1396/4/8 با نرخ 42434 در 1396/4/7 با نرخ 42359 در 1396/4/4 با نرخ 42335 در 1396/4/3 با نرخ 41702 در 1396/4/1 با نرخ 41962 در 1396/3/31 با نرخ 41950 در 1396/3/30 با نرخ 42077 در 1396/3/29 با نرخ 41577 در 1396/3/28 با نرخ 41488 در 1396/3/27 با نرخ 41921 در 1396/3/25 با نرخ 41719 در 1396/3/24 با نرخ 41844 در 1396/3/23 با نرخ 41625 در 1396/3/22 با نرخ 41769 در 1396/3/21 با نرخ 41846 در 1396/3/20 با نرخ 41830 در 1396/3/18 با نرخ 41912 در 1396/3/17 با نرخ 41961 در 1396/3/16 با نرخ 41654 در 1396/3/13 با نرخ 41804 در 1396/3/11 با نرخ 41657 در 1396/3/10 با نرخ 41574 در 1396/3/9 با نرخ 41672 در 1396/3/8 با نرخ 41691 در 1396/3/7 با نرخ 41521 در 1396/3/6 با نرخ 41478 در 1396/3/4 با نرخ 41556 در 1396/3/3 با نرخ 42407 در 1396/3/2 با نرخ 41720 در 1396/4/31 با نرخ 43488 در 1396/4/28 با نرخ 43346 در 1396/4/27 با نرخ 43273 در 1396/4/26 با نرخ 43241 در 1396/4/25 با نرخ 43197 در 1396/4/24 با نرخ 43137 در 1396/4/22 با نرخ 43085 در 1396/4/21 با نرخ 43098 در 1396/4/20 با نرخ 43163 در 1396/4/19 با نرخ 43125 در 1396/4/18 با نرخ 43196 در 1396/4/17 با نرخ 43341 در 1396/4/15 با نرخ 43483 در 1396/4/14 با نرخ 43380 در 1396/4/13 با نرخ 43406 در 1396/4/12 با نرخ 43467 در 1396/4/11 با نرخ 43796 در 1396/4/10 با نرخ 42364 در 1396/4/8 با نرخ 42540 در 1396/4/7 با نرخ 41957 در 1396/4/4 با نرخ 42073 در 1396/4/3 با نرخ 41781 در 1396/4/1 با نرخ 42076 در 1396/3/31 با نرخ 42102 در 1396/3/30 با نرخ 41825 در 1396/3/29 با نرخ 41668 در 1396/3/28 با نرخ 41683 در 1396/3/27 با نرخ 41893 در 1396/3/25 با نرخ 41798 در 1396/3/24 با نرخ 41861 در 1396/3/23 با نرخ 41668 در 1396/3/22 با نرخ 41949 در 1396/3/21 با نرخ 41844 در 1396/3/20 با نرخ 41943 در 1396/3/18 با نرخ 42024 در 1396/3/17 با نرخ 41942 در 1396/3/16 با نرخ 41829 در 1396/3/13 با نرخ 41762 در 1396/3/11 با نرخ 41525 در 1396/3/10 با نرخ 41722 در 1396/3/9 با نرخ 41663 در 1396/3/8 با نرخ 41805 در 1396/3/7 با نرخ 41736 در 1396/3/6 با نرخ 41753 در 1396/3/4 با نرخ 41681 در 1396/3/3 با نرخ 41816 در 1396/3/2 با نرخ 41951
USD در 1396/4/31 با نرخ 37644 در 1396/4/28 با نرخ 37682 در 1396/4/27 با نرخ 37677 در 1396/4/26 با نرخ 37665 در 1396/4/25 با نرخ 37687 در 1396/4/24 با نرخ 37729 در 1396/4/22 با نرخ 37672 در 1396/4/21 با نرخ 37722 در 1396/4/20 با نرخ 37794 در 1396/4/19 با نرخ 37746 در 1396/4/18 با نرخ 37717 در 1396/4/17 با نرخ 37751 در 1396/4/15 با نرخ 37762 در 1396/4/14 با نرخ 37714 در 1396/4/13 با نرخ 37680 در 1396/4/12 با نرخ 37661 در 1396/4/11 با نرخ 37686 در 1396/4/10 با نرخ 37689 در 1396/4/8 با نرخ 37548 در 1396/4/7 با نرخ 37502 در 1396/4/4 با نرخ 37425 در 1396/4/3 با نرخ 37415 در 1396/4/1 با نرخ 37389 در 1396/3/31 با نرخ 37319 در 1396/3/30 با نرخ 37402 در 1396/3/29 با نرخ 37423 در 1396/3/28 با نرخ 37287 در 1396/3/27 با نرخ 37201 در 1396/3/25 با نرخ 37305 در 1396/3/24 با نرخ 37242 در 1396/3/23 با نرخ 37299 در 1396/3/22 با نرخ 37212 در 1396/3/21 با نرخ 37259 در 1396/3/20 با نرخ 37296 در 1396/3/18 با نرخ 37275 در 1396/3/17 با نرخ 37264 در 1396/3/16 با نرخ 37223 در 1396/3/13 با نرخ 37235 در 1396/3/11 با نرخ 37237 در 1396/3/10 با نرخ 37239 در 1396/3/9 با نرخ 37268 در 1396/3/8 با نرخ 37306 در 1396/3/7 با نرخ 37282 در 1396/3/6 با نرخ 37334 در 1396/3/4 با نرخ 37275 در 1396/3/3 با نرخ 37309 در 1396/3/2 با نرخ 37283 در 1396/4/31 با نرخ 37696 در 1396/4/28 با نرخ 37721 در 1396/4/27 با نرخ 37719 در 1396/4/26 با نرخ 37710 در 1396/4/25 با نرخ 37733 در 1396/4/24 با نرخ 37775 در 1396/4/22 با نرخ 37731 در 1396/4/21 با نرخ 37772 در 1396/4/20 با نرخ 37821 در 1396/4/19 با نرخ 37787 در 1396/4/18 با نرخ 37769 در 1396/4/17 با نرخ 37794 در 1396/4/15 با نرخ 37819 در 1396/4/14 با نرخ 37759 در 1396/4/13 با نرخ 37727 در 1396/4/12 با نرخ 37690 در 1396/4/11 با نرخ 37746 در 1396/4/10 با نرخ 37716 در 1396/4/8 با نرخ 37595 در 1396/4/7 با نرخ 37547 در 1396/4/4 با نرخ 37483 در 1396/4/3 با نرخ 37467 در 1396/4/1 با نرخ 37459 در 1396/3/31 با نرخ 37397 در 1396/3/30 با نرخ 37449 در 1396/3/29 با نرخ 37453 در 1396/3/28 با نرخ 37348 در 1396/3/27 با نرخ 37224 در 1396/3/25 با نرخ 37282 در 1396/3/24 با نرخ 37311 در 1396/3/23 با نرخ 37288 در 1396/3/22 با نرخ 37266 در 1396/3/21 با نرخ 37298 در 1396/3/20 با نرخ 37311 در 1396/3/18 با نرخ 37291 در 1396/3/17 با نرخ 37307 در 1396/3/16 با نرخ 37264 در 1396/3/13 با نرخ 37258 در 1396/3/11 با نرخ 37271 در 1396/3/10 با نرخ 37340 در 1396/3/9 با نرخ 37290 در 1396/3/8 با نرخ 37365 در 1396/3/7 با نرخ 37291 در 1396/3/6 با نرخ 37347 در 1396/3/4 با نرخ 37315 در 1396/3/3 با نرخ 37385 در 1396/3/2 با نرخ 37323
AED در 1396/4/31 با نرخ 10360 در 1396/4/28 با نرخ 10365 در 1396/4/27 با نرخ 10369 در 1396/4/26 با نرخ 10368 در 1396/4/25 با نرخ 10376 در 1396/4/24 با نرخ 10383 در 1396/4/22 با نرخ 10404 در 1396/4/21 با نرخ 10394 در 1396/4/20 با نرخ 10394 در 1396/4/19 با نرخ 10380 در 1396/4/18 با نرخ 10369 در 1396/4/17 با نرخ 10388 در 1396/4/15 با نرخ 10386 در 1396/4/14 با نرخ 10363 در 1396/4/13 با نرخ 10358 در 1396/4/12 با نرخ 10348 در 1396/4/11 با نرخ 10407 در 1396/4/10 با نرخ 10365 در 1396/4/8 با نرخ 10361 در 1396/4/7 با نرخ 10333 در 1396/4/4 با نرخ 10312 در 1396/4/3 با نرخ 10283 در 1396/4/1 با نرخ 10281 در 1396/3/31 با نرخ 10270 در 1396/3/30 با نرخ 10292 در 1396/3/29 با نرخ 10282 در 1396/3/28 با نرخ 10245 در 1396/3/27 با نرخ 10211 در 1396/3/25 با نرخ 10206 در 1396/3/24 با نرخ 10205 در 1396/3/23 با نرخ 10211 در 1396/3/22 با نرخ 10219 در 1396/3/21 با نرخ 10223 در 1396/3/20 با نرخ 10225 در 1396/3/18 با نرخ 10219 در 1396/3/17 با نرخ 10204 در 1396/3/16 با نرخ 10198 در 1396/3/13 با نرخ 10203 در 1396/3/11 با نرخ 10206 در 1396/3/10 با نرخ 10206 در 1396/3/9 با نرخ 10205 در 1396/3/8 با نرخ 10207 در 1396/3/7 با نرخ 10202 در 1396/3/6 با نرخ 10218 در 1396/3/4 با نرخ 10230 در 1396/3/3 با نرخ 10236 در 1396/3/2 با نرخ 10234 در 1396/4/31 با نرخ 10371 در 1396/4/28 با نرخ 10374 در 1396/4/27 با نرخ 10378 در 1396/4/26 با نرخ 10376 در 1396/4/25 با نرخ 10385 در 1396/4/24 با نرخ 10398 در 1396/4/22 با نرخ 10413 در 1396/4/21 با نرخ 10399 در 1396/4/20 با نرخ 10404 در 1396/4/19 با نرخ 10389 در 1396/4/18 با نرخ 10378 در 1396/4/17 با نرخ 10399 در 1396/4/15 با نرخ 10396 در 1396/4/14 با نرخ 10375 در 1396/4/13 با نرخ 10365 در 1396/4/12 با نرخ 10358 در 1396/4/11 با نرخ 10417 در 1396/4/10 با نرخ 10271 در 1396/4/8 با نرخ 10362 در 1396/4/7 با نرخ 10344 در 1396/4/4 با نرخ 10324 در 1396/4/3 با نرخ 10292 در 1396/4/1 با نرخ 10285 در 1396/3/31 با نرخ 10281 در 1396/3/30 با نرخ 10292 در 1396/3/29 با نرخ 10290 در 1396/3/28 با نرخ 10248 در 1396/3/27 با نرخ 10220 در 1396/3/25 با نرخ 10216 در 1396/3/24 با نرخ 10215 در 1396/3/23 با نرخ 10222 در 1396/3/22 با نرخ 10226 در 1396/3/21 با نرخ 10232 در 1396/3/20 با نرخ 10235 در 1396/3/18 با نرخ 10232 در 1396/3/17 با نرخ 10212 در 1396/3/16 با نرخ 10207 در 1396/3/13 با نرخ 10212 در 1396/3/11 با نرخ 10214 در 1396/3/10 با نرخ 10219 در 1396/3/9 با نرخ 10213 در 1396/3/8 با نرخ 10221 در 1396/3/7 با نرخ 10211 در 1396/3/6 با نرخ 10229 در 1396/3/4 با نرخ 10241 در 1396/3/3 با نرخ 10244 در 1396/3/2 با نرخ 10241