نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

جمعه 8 اردیبهشت ماه 1396

در این تاریخ نرخ وجود ندارد.

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
یورودلار آمریکادرهم امارت
EURUSDAED
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
EUR در 1396/2/7 با نرخ 40705 در 1396/2/6 با نرخ 40552 در 1396/2/4 با نرخ 40032 در 1396/2/3 با نرخ 39938 در 1396/2/2 با نرخ 39936 در 1396/1/31 با نرخ 40022 در 1396/1/30 با نرخ 39904 در 1396/1/29 با نرخ 40026 در 1396/1/28 با نرخ 40012 در 1396/1/27 با نرخ 40060 در 1396/1/26 با نرخ 39994 در 1396/1/24 با نرخ 40249 در 1396/1/23 با نرخ 40049 در 1396/1/21 با نرخ 40022 در 1396/1/20 با نرخ 39794 در 1396/1/19 با نرخ 39949 در 1396/1/17 با نرخ 40317 در 1396/1/16 با نرخ 40313 در 1396/1/15 با نرخ 40413 در 1396/1/14 با نرخ 40888 در 1396/1/10 با نرخ 41057 در 1396/1/9 با نرخ 41142 در 1396/1/8 با نرخ 40856 در 1396/1/7 با نرخ 40664 در 1396/1/6 با نرخ 40935 در 1396/1/5 با نرخ 41010 در 1395/12/28 با نرخ 40678 در 1395/12/26 با نرخ 40475 در 1395/12/25 با نرخ 40213 در 1395/12/24 با نرخ 40138 در 1395/12/23 با نرخ 40153 در 1395/12/22 با نرخ 40273 در 1395/12/21 با نرخ 39974 در 1395/12/19 با نرخ 39757 در 1395/12/18 با نرخ 39891 در 1395/12/17 با نرخ 39877 در 1395/12/16 با نرخ 40110 در 1395/12/15 با نرخ 40390 در 1395/12/14 با نرخ 40270 در 1395/12/11 با نرخ 40101 در 1395/12/10 با نرخ 40098 در 1395/12/9 با نرخ 40228 در 1396/2/7 با نرخ 40784 در 1396/2/6 با نرخ 40499 در 1396/2/4 با نرخ 40130 در 1396/2/3 با نرخ 40107 در 1396/2/2 با نرخ 40165 در 1396/1/31 با نرخ 39961 در 1396/1/30 با نرخ 40041 در 1396/1/29 با نرخ 40029 در 1396/1/28 با نرخ 40060 در 1396/1/27 با نرخ 40109 در 1396/1/26 با نرخ 40167 در 1396/1/24 با نرخ 40194 در 1396/1/23 با نرخ 40131 در 1396/1/21 با نرخ 40076 در 1396/1/20 با نرخ 39791 در 1396/1/19 با نرخ 40236 در 1396/1/17 با نرخ 40345 در 1396/1/16 با نرخ 40431 در 1396/1/15 با نرخ 40529 در 1396/1/14 با نرخ 40669 در 1396/1/10 با نرخ 40389 در 1396/1/9 با نرخ 41090 در 1396/1/8 با نرخ 41209 در 1396/1/7 با نرخ 41225 در 1396/1/6 با نرخ 41369 در 1396/1/5 با نرخ 41206 در 1395/12/28 با نرخ 40408 در 1395/12/26 با نرخ 40505 در 1395/12/25 با نرخ 40398 در 1395/12/24 با نرخ 40217 در 1395/12/23 با نرخ 40377 در 1395/12/22 با نرخ 40416 در 1395/12/21 با نرخ 40042 در 1395/12/19 با نرخ 39783 در 1395/12/18 با نرخ 39960 در 1395/12/17 با نرخ 40010 در 1395/12/16 با نرخ 40210 در 1395/12/15 با نرخ 40420 در 1395/12/14 با نرخ 40274 در 1395/12/11 با نرخ 40092 در 1395/12/10 با نرخ 40114 در 1395/12/9 با نرخ 40365
USD در 1396/2/7 با نرخ 37453 در 1396/2/6 با نرخ 37433 در 1396/2/4 با نرخ 37383 در 1396/2/3 با نرخ 37378 در 1396/2/2 با نرخ 37342 در 1396/1/31 با نرخ 37345 در 1396/1/30 با نرخ 37353 در 1396/1/29 با نرخ 37362 در 1396/1/28 با نرخ 37468 در 1396/1/27 با نرخ 37434 در 1396/1/26 با نرخ 37454 در 1396/1/24 با نرخ 37516 در 1396/1/23 با نرخ 37517 در 1396/1/21 با نرخ 37497 در 1396/1/20 با نرخ 37467 در 1396/1/19 با نرخ 37465 در 1396/1/17 با نرخ 37436 در 1396/1/16 با نرخ 37540 در 1396/1/15 با نرخ 37488 در 1396/1/14 با نرخ 37539 در 1396/1/10 با نرخ 37247 در 1396/1/9 با نرخ 37323 در 1396/1/8 با نرخ 37611 در 1396/1/7 با نرخ 37616 در 1396/1/6 با نرخ 37388 در 1396/1/5 با نرخ 37551 در 1395/12/28 با نرخ 37277 در 1395/12/26 با نرخ 37380 در 1395/12/25 با نرخ 37469 در 1395/12/24 با نرخ 37376 در 1395/12/23 با نرخ 37386 در 1395/12/22 با نرخ 37424 در 1395/12/21 با نرخ 37428 در 1395/12/19 با نرخ 37274 در 1395/12/18 با نرخ 37238 در 1395/12/17 با نرخ 37404 در 1395/12/16 با نرخ 37588 در 1395/12/15 با نرخ 37682 در 1395/12/14 با نرخ 37709 در 1395/12/11 با نرخ 37737 در 1395/12/10 با نرخ 37686 در 1395/12/9 با نرخ 37701 در 1396/2/7 با نرخ 37509 در 1396/2/6 با نرخ 37499 در 1396/2/4 با نرخ 37437 در 1396/2/3 با نرخ 37435 در 1396/2/2 با نرخ 37394 در 1396/1/31 با نرخ 37417 در 1396/1/30 با نرخ 37409 در 1396/1/29 با نرخ 37408 در 1396/1/28 با نرخ 37476 در 1396/1/27 با نرخ 37490 در 1396/1/26 با نرخ 37504 در 1396/1/24 با نرخ 37620 در 1396/1/23 با نرخ 37546 در 1396/1/21 با نرخ 37535 در 1396/1/20 با نرخ 37530 در 1396/1/19 با نرخ 37512 در 1396/1/17 با نرخ 37513 در 1396/1/16 با نرخ 37513 در 1396/1/15 با نرخ 37437 در 1396/1/14 با نرخ 37581 در 1396/1/10 با نرخ 37302 در 1396/1/9 با نرخ 37351 در 1396/1/8 با نرخ 37685 در 1396/1/7 با نرخ 37660 در 1396/1/6 با نرخ 37427 در 1396/1/5 با نرخ 37556 در 1395/12/28 با نرخ 37307 در 1395/12/26 با نرخ 37477 در 1395/12/25 با نرخ 37522 در 1395/12/24 با نرخ 37438 در 1395/12/23 با نرخ 37423 در 1395/12/22 با نرخ 37462 در 1395/12/21 با نرخ 37461 در 1395/12/19 با نرخ 37372 در 1395/12/18 با نرخ 37301 در 1395/12/17 با نرخ 37474 در 1395/12/16 با نرخ 37647 در 1395/12/15 با نرخ 37693 در 1395/12/14 با نرخ 37750 در 1395/12/11 با نرخ 37751 در 1395/12/10 با نرخ 37753 در 1395/12/9 با نرخ 37762
AED در 1396/2/7 با نرخ 10312 در 1396/2/6 با نرخ 10306 در 1396/2/4 با نرخ 10303 در 1396/2/3 با نرخ 10290 در 1396/2/2 با نرخ 10271 در 1396/1/31 با نرخ 10264 در 1396/1/30 با نرخ 10275 در 1396/1/29 با نرخ 10295 در 1396/1/28 با نرخ 10302 در 1396/1/27 با نرخ 10309 در 1396/1/26 با نرخ 10313 در 1396/1/24 با نرخ 10307 در 1396/1/23 با نرخ 10305 در 1396/1/21 با نرخ 10300 در 1396/1/20 با نرخ 10288 در 1396/1/19 با نرخ 10293 در 1396/1/17 با نرخ 10297 در 1396/1/16 با نرخ 10288 در 1396/1/15 با نرخ 10285 در 1396/1/14 با نرخ 10283 در 1396/1/10 با نرخ 10195 در 1396/1/9 با نرخ 10197 در 1396/1/8 با نرخ 10303 در 1396/1/7 با نرخ 10432 در 1396/1/6 با نرخ 10245 در 1396/1/5 با نرخ 10276 در 1395/12/28 با نرخ 10202 در 1395/12/26 با نرخ 10257 در 1395/12/25 با نرخ 10250 در 1395/12/24 با نرخ 10212 در 1395/12/23 با نرخ 10215 در 1395/12/22 با نرخ 10233 در 1395/12/21 با نرخ 10227 در 1395/12/19 با نرخ 10169 در 1395/12/18 با نرخ 10169 در 1395/12/17 با نرخ 10224 در 1395/12/16 با نرخ 10278 در 1395/12/15 با نرخ 10308 در 1395/12/14 با نرخ 10324 در 1395/12/11 با نرخ 10324 در 1395/12/10 با نرخ 10331 در 1395/12/9 با نرخ 10336 در 1396/2/7 با نرخ 10320 در 1396/2/6 با نرخ 10315 در 1396/2/4 با نرخ 10310 در 1396/2/3 با نرخ 10302 در 1396/2/2 با نرخ 10281 در 1396/1/31 با نرخ 10272 در 1396/1/30 با نرخ 10281 در 1396/1/29 با نرخ 10298 در 1396/1/28 با نرخ 10315 در 1396/1/27 با نرخ 10322 در 1396/1/26 با نرخ 10324 در 1396/1/24 با نرخ 10315 در 1396/1/23 با نرخ 10313 در 1396/1/21 با نرخ 10316 در 1396/1/20 با نرخ 10299 در 1396/1/19 با نرخ 10299 در 1396/1/17 با نرخ 10301 در 1396/1/16 با نرخ 10300 در 1396/1/15 با نرخ 10292 در 1396/1/14 با نرخ 10303 در 1396/1/10 با نرخ 10203 در 1396/1/9 با نرخ 10200 در 1396/1/8 با نرخ 10306 در 1396/1/7 با نرخ 10435 در 1396/1/6 با نرخ 10261 در 1396/1/5 با نرخ 10281 در 1395/12/28 با نرخ 10198 در 1395/12/26 با نرخ 10268 در 1395/12/25 با نرخ 10262 در 1395/12/24 با نرخ 10227 در 1395/12/23 با نرخ 10222 در 1395/12/22 با نرخ 10260 در 1395/12/21 با نرخ 10252 در 1395/12/19 با نرخ 10178 در 1395/12/18 با نرخ 10172 در 1395/12/17 با نرخ 10253 در 1395/12/16 با نرخ 10287 در 1395/12/15 با نرخ 10315 در 1395/12/14 با نرخ 10334 در 1395/12/11 با نرخ 10335 در 1395/12/10 با نرخ 10337 در 1395/12/9 با نرخ 10351